Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – гл.ас. Милена Николова Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат:   гл.ас. Милена Николова Иванова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Методи за конструиране на самодуални кодове ще се проведе на 01.09.2017 г. (петък) от 1400 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 17/08/2017