Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Михаил Маринов Николов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Михаил Маринов Николов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Живописта на дебърските зографи Михаил и Христо Благоеви – мултимедиен иновативен метод в обучението по изобразително изкуство в СОУ и Висшето училище” ще се проведе на 01.07.2014 г. от 14,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 31/05/2014