Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Миглена Петкова Славова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: Миглена Петкова Славова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Проучване на свойствата на хибриден материал UREASIL и на възможностите за приложението му с биомедицински цели“ ще се проведе на 14.12.2017 г. от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 29/11/2017