Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – ас. Михаела Димитрова Тодорова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Информатика” от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат: ас. Михаела Димитрова Тодорова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Изследване на хешираща функция за информационна защита“ ще се проведе на 09 септември 2019 г. от 1500 ч. в зала 517, ет. V, Корпус 3 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 23/08/2019