Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Милослава Русинова Янкова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Милослава Русинова Янкова – автореферат

  Рецензии:

  Становища :

   Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Социално-педагогически аспекти на етико-религиозните идеи от 19 и 20 век” ще се проведе на 31.05.2014 г. от 11,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на Ш

  Публикувано на 30/04/2014