Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Никола Димитров Бенин

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Най-нова българска литература)

  КандидатНикола Димитров Бенин – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Бит и историчност в трилогията „Жътва” от Константин Петканов”  ще се проведе на 24.10.2016 г. от 13:30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 21/09/2016