Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Николай  Янков  Николов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Николай  Янков  Николов – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Социално-педагогически функции на спорта“  ще се проведе на 30.11.2018 г. от 10 часа в зала 211 на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 15/11/2018