Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Надя Николаева Николова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Надя Николаева Николова

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Личностна готовност на децата за училище” ще се проведе на 19 декември 2019 г. от 11:00 ч. в зала № 211, Корпус 2 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 04/12/2019