Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Олга Василиевна Костова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Олга Василиевна Костова   – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Социално-педагогически идеи на В. А. Сухомлински и приложението им в българската действителност” ще се проведе на 12.12.2019 г. от 10 часа в  зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 27/11/2019