Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Петя Иванова Христанова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Петя Иванова Христанова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оптимизиране на корекционно-възпитателния процес при работа с деца със специални образователни потребности, чрез използване на мултисензорна система за обучение”  ще се проведе на 14.04.2018 г. от 13:30 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

   

  Публикувано на 30/03/2018