Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Румяна Валериева Ванева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат: Румяна Валериева Ванева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Взаимовръзка между елементите на социално-психичните фактори и езиково-говорното развитие на децата (от 3 до 6-годишна възраст)” ще се проведе на 14.04.2018 г. от 15:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 30/03/2018