Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Севдалина Маринова Георгиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Севдалина Маринова Георгиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Реализация на проблемно-творчески модел в обучението по математика в 6. Клас“ ще се проведе на 25.02.2019 г. от 14,00 ч. в зала 25, ДИКПО – Варна, ШУ.

  Публикувано на 08/02/2019