Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Снежа Неделчева Рачева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование1. Педагогически науки

  Кандидат: Снежа Неделчева Рачева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ролята на детската градина за повишаване на педагогическата култура на родителите” ще се проведе на    14 февруари 2019 г. от 11:00 ч. в зала № 211, на Корпус 2 при ШУ.

  Публикувано на 30/01/2019