Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” –  Стефан Панайотов Русков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Методика на обучението по музика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Стефан Панайотов Русков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Оценяване на MIDI-проект на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика” ще се проведе на 07.06.2013 г. от 10.00 часа в зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

  Публикувано на 07/05/2013