Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Стоян Енчев Стоянов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Журналистикат от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  КандидатСтоян Енчев Стоянов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Медийният образ на Майкъл Джексън ще се проведе на 20.10.2017 г. от 13:30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 05/10/2017