Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Светла Колева Недева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Светла Колева Недева  – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Теоретични аспекти на възможностите за валидиране на професионална квалификация в България” ще се проведе на 22.03.2019 г. от 10 часа в зала 211 на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 07/03/2019