Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната  и научна степен “доктор” – Светла Христова Петкова

  Процедура за придобиване на образователната  и научна степен “доктор” в докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… , област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Светла Христова Петкова – автореферат

  Рецензии:  

  Становища :

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Педагогически-технологичен модел за формиране на игрова компетентност чрез използване на условно изобразителни средства в педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст” ще се проведе на 31.05.2014 г. от 9,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 30/04/2014