Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедурата за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Теодора Велкова Атанасова

  Процедурата за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1. Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  КандидатТеодора Велкова Атанасова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Моделиране на криви на блясъка на разделени затъмнително двойни звезди” ще се проведе на 11.09.2016 г. от 15.00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 25/08/2017