Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Теодора Любенова Сотирова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатТеодора Любенова Сотирова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Агресия и агресивно поведение при деца от 3-15 – години – причини и превенции“ ще се проведе на 17 юли 2019 г. от 12:00 ч. в зала № 211, на Корпус 2 при ШУ.

  Публикувано на 02/07/2019