Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Татьяна Васильевна Терзиева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Славянски езици (Руски език – Съвременен руски език)

  Кандидат: Татьяна Васильевна Терзиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема «Терминология автомобилестроения: стилистический, структурно-семантический и лексикографический аспекты» ще се проведе на 10.02.2017 г. от 13,00 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 10/01/2017