Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Тодор Стаматов Тодоров

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Кандидат: Тодор Стаматов Тодоров – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Никола Мушанов – политически деец и държавник” ще се проведе на 26.04.2018 г. (четвъртък) от 1400 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 11/04/2018