Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” –  гл.ас. Цоньо Георгиев Цонев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ

  Кандидат:   гл.ас. Цоньо Георгиев Цонев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд  на тема: “Тънки и интерполационни редици в спектъра на банаховата алгебра H*” ще се проведе на 31.10.2013 г. от 14,00 ч. в зала 509 на Корпус 3, ШУ.

  Публикувано на 30/09/2013