Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Веселина Николаева Илиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки

  Кандидат: Веселина Николаева Илиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Социална идентификация на децата – бежанци в България” ще се проведе на 26.01.2018 г. от 9,30 часа в  зала 211  на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 11/01/2018