Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Яким Николов Дейков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Методика на обучението по изобрзазително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Яким Николов Дейков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Изобразителното изкуство като академична дисциплина в учебната програма на бъдещите архитекти и урбанисти” ще се проведе на 01.07.2014 г. от 13,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 31/05/2014