Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Янна Павлова Рускова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Янна Павлова Рускова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Професионално самоопределение на студентите – бъдещи учители по музика”  ще се проведе на 29.11.2013 г. от 14,00 ч. в 211 зала на ПФ.

  Публикувано на 29/10/2013