Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Янко Василев Янков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Янко Василев Янков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Усъвършенстване системата на детско-юношеския баскетбол в Североизточна България “ ще се проведе на 05.07.2019 г. от 11.00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 20/06/2019