Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Яна Благоева Жечева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Яна Благоева Жечева – aвтореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Екологични аспекти на обучението в предучилищна възраст”  ще се проведе на 30 май 2018 г. от 11:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ

  Публикувано на 15/05/2018