Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Звезделина Йорданова Братанова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Българска литература (Най-нова българска литература)

  КандидатЗвезделина Йорданова Братанова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Минимализмът в съвременната българска поезия” ще се проведе на 05.10.2017 г. от 13:30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 20/09/2017