Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Камелия Койчева Йорданова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Методика на обучението по български език от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Камелия Койчева Йорданова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Дисертационния труд на тема „Система на ученическите писмени съчинения в началното училище“ ще се проведе на 18.09. 2017 г. от 13,00 ч. в  зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 01/09/2017