Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на научната степен “доктор на науките” – доц. д-р Бисер Христов Георгиев

  Процедура за придобиване на научната степен “доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (Нова българска история)

  Кандидат: доц. д-р Бисер Христов Георгиев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Дисертационният труд на тема “Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства в народните събрания (август 1887 – януари 1908)” ще се проведе на 29 май 2014 г. от 10,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 29/04/2014