Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – доц. д-р Борислав Панайотов Стоянов

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,  научна специалност Информатика

  Кандидат:   доц. д-р Борислав Панайотов Стоянов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Криптографски алгоритми за защита на информацията” ще се проведе на 03.07.2015 г. (петък) от 13,00 часа в 219 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 05/06/2015