Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научна степен “доктор на науките” – доц. д-р Евгени Благоев Йочев

  Процедура за придобиване на научна степен “доктор на науките” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност История на България (Нова българска история)

  Кандидати: доц. д-р Евгени Благоев Йочев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Защитата на дисертационния труд на тема: “Несменяемостта на съдиите и прокурорите в България. Политически борби, професионални позиции и законодателна уредба (1879-1944 г.)” ще се състои на 26.06.2013 г. от 10.00 часа в зала 309 на Корпус 1 на ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Публикувано на 23/05/2013