Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – проф. д-р Георги Христов Георгиев

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология)

  Кандидат:   проф. д-р Георги Христов Георгиев-автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „ Геометрия на директните подобности” ще се състои на 31.05.2013 г. от 14,00 часа в зала 509, Корпус 3 на Шуменския университет.

  Публикувано на 30/04/2013