Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” – доц. д-р Николай Иванов Янков

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Алгебра и теория на числата.

  Кандидат:   доц. д-р Николай Иванов Янков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Оптимални самодуални кодове с нетривиална група от автоморфизми” ще се проведе на 26.06.2015 г. от 14.00 ч. в зала 219 на Ректората на Шуменския университет.

  Публикувано на 26/05/2015