Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ – проф. д-р Сава Стоянов Сивриев

  Процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Българска литература от Освобождението до Първата световна война)

  Кандидатпроф. д-р Сава Стоянов Сивриев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Антропоцентризъм и модерно поетическо съзнание в българската лирика от края на ХІХ – началото на ХХ век” ще се проведе на 09.06.2017 г. от 13:30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 09/05/2017