Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – Бисер Христов Георгиев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 2. История и археология (История на България – Нова българска история)

  Кандидат: Бисер Христов Георгиев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 01/08/2016