Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Димитър Илиев Балкански

    Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство)

    Кандидат: доц. д-р Димитър Илиев Балкански

    Рецензии:

    Становища:

    Публикувано на 12/04/2017