Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Димитър Илиев Балкански

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство)

  Кандидат: доц. д-р Димитър Илиев Балкански

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/04/2017