Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Младен Стоянов Енчев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Българска детска литература) 

  Кандидат: доц. д-р Младен Стоянов Енчев – резюмета

  Рецензии: 

   Становища:

  Публикувано на 07/11/2019