Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д-р Николай Стоянов Колишев

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика)

  Кандидат: доц. д-р Николай Стоянов Колишев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 04/06/2014