Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Румяна Борисова Милкова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на дейността)

  Кандидат: доц. д-р Румяна Борисова Милкова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 12/02/2014