Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” – доц. д-р Светлозар Петков Вацов

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на образованието)

  Кандидат: доц. д-р Светлозар Петков Вацов

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 08/08/2016