Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ –  доц. д-р Велка Александрова Попова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)

  Кандидат: доц. д-р Велка Александрова Попова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 15/09/2017