Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Димитър Дойчев Димитров

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор“ в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Оценка на въздействието на стагнантни и подвижни водни тела върху екосистеми, чрез сравнителен биофизичен анализ“ ще се проведе на 18.03.2022 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ или в eлектронна среда чрез платформата на Google Мeet .

  Публикувано на 02/03/2022