Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Научноизследователски център по военна история и археология

  За нас

  НИЦ по военна история и археология към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2008 година с цел да координира научната дейност в областта на изследването на проблеми, свързани с българската и световната история, с акцент върху историята на войните и военното дело. Една от основните цели е изследване на проблеми, свързани с военната археология – една нова за българските условия научна област.

  Като стар гарнизонен и образователен център град Шумен обединява традиции в областта на военното дело, науката и педагогиката.

  Задачите на Центъра са свързани със следните основни дейности:
  • 1. Да създава собствена научна продукция;
  • 2. Да работи съвместно с други национални и чуждестранни научни звена по съвместни проекти, свързани с историята на войните и военното дело, както и в областта на военната археология;
  • 3. Да създаде собствена библиотека и научен архив;
  • 4. Да изследва и съдейства за популяризирането на достиженията на българската и световната история и археология;
  • 5. Да популяризира ролята на българската армия в обществения живот на страната в миналото и днес;
  • 6. Да работи за издирването, опазването и възстановяването на военните паметници като част от културно-историческото наследство в България;
  • 7. Да популяризира военноисторическото наследство.
  Дейности:
  • Членове на центъра участваха в два вътрешноуниверситетски проекта:
   1. Походът на император Никифор І Геник в България от 811 г. и мястото на неговата гибел” с научен ръководител проф. дин Иван Карайотов (през 2008 г.);
   2. „Походът на император Никифор I Геник в България от 811 година – предизвикателства около неговия маршрут и край” с научен ръководител доц. д-р Неделчо Неделчев (през 2009 г.);
  • Членове на НИЦ участваха в периода 2009 – 2013 г. в разработването, съвместно с колеги от Потсдамския университет (Германия) на проект на тема: „Коалиционната война на държавите от Централните сили срещу Румъния (1916 – 1918 г.)”; 
  • През 2008 г. двама от членовете на НИЦ (гл. ас. д-р Ст. Минков и гл. ас. д-р В. Параскевов) бяха поканени на научна конференция в гр. Потсдам, Германия, а през 2009 г. гл. ас. д-р Ст. Минков участва с доклад на конференция във Виена, Австрия;
  • Изследват се теоретичните основи, върху които ще бъдат извършвани проучвания по военна археология;
  • Съвместно с Кариерния център към ШУ „Епископ Константин Преславски” бе организирано представянето на „Алманах Македония”;
  • Доц. д-р Ст. Минков разработи курс лекции и методическо ръководство по избираемата дисциплина „Военна история и археология” (за специалност „Археология”, ОКС „бакалавър”);
  • Разработен бе и лекционен курс по „История на войните през ХХ век” в рамките на избираема дисциплина за студентите от следните специалности: „История”, „Археология”, „История и география”, „Български език и история”;
  • През 2016 г., в рамките на съвместен проект с колеги от Берлинския свободен университет, бе организирана и проведена международна научна конференция на тема: „Румънската кампания на Централните сили 1916-1917 г.”;
  • През 2017 г. НИЦ по военна история и археология организира научна конференция с международно участие на тема „Война и общество“. Резултатите от конференцията бяха публикувани в т. 11 от поредицата Историкии“ през 2018 г.;
  • По случай на честванията на 100-годишнината от Първата световна война в периода 2014 – 2018 г. членове на центъра участваха в редица международни и национални конференции, включително и в чужбина (Русия през 2016 г. и Украйна през 2018 г.). Доц. д-р Стефан Минков получи юбилеен медал по случай годишнината от войната от министъра на отбраната;
  • Доц. д-р Стефан Минков участва като експерт в областната комисия за военните паметници (комисията към областния управител на Област Шумен);
  • В периода 2014 – 2020 г. доц. д-р Стефан Минков участва в серия от предавания в Телевизия Шумен на историческа тематика, включително и в такива, свързани с военната история;
  • През 2015 г. бе подета инициатива за възстановяване на паметника на 7-и Преславски полк, разрушен от комунистическата власт през 50-те години на ХХ век. Членовете на Центъра активно участваха в обсъжданията, които, за съжаление, не дадоха резултат;
  • По инициатива на Центъра, през 2021 г. бе обявена задочна докторантура по История на България (Нова българска история), като предварителната идея бе спечелилият конкурса да разработи дисертационен труд по военна история и археология. Зачисленият докторант Найден Найденов прие да разработи дисертационен труд на тема: „Добруджанската кампания на българската армия (септември – декември 1916 г.)“;
  • Създадена е електронна библиотека и електронен архив към Центъра.

  Директор:

  • доц. д-р Стефан Минков

  Научен секретар:

  • гл. ас. д-р Мемиш Мердан

  Членове:

  • проф. д-р инж. Станимир Станев
  • проф. д-р Стоян Витлянов
  • доц. д-р Васил Параскевов
  • доц. д-р Константин Константинов
  • доц. д-р Тодор Тодоров
  • докт. Найден Найденов
  • докт. Иванка Делева

  Центърs.minkov@shu.bg

  Директор:  доц. д-р Стефан Маринов Минков

  Научен секретар:  гл. ас. д-р Мемиш Мердан