Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научноизследователски център по военна история и археология

  НИЦ по военна история и археология към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2008 година с цел да координира научната дейност в областта на изследването на проблеми, свързани с българската и световната история, с акцент върху историята на войните и военното дело. Една от основните цели е изследване на проблеми, свързани с военната археология – една нова за българските условия научна област.

  Като стар гарнизонен и образователен център град Шумен обединява традиции в областта на военното дело, науката и педагогиката.

  Задачите на Центъра са свързани със следните основни дейности:

  • 1. Да създава собствена научна продукция;
  • 2. Да работи съвместно с други национални и чуждестранни научни звена по съвместни проекти, свързани с историята на войните и военното дело, както и в областта на военната археология;
  • 3. Да създаде собствена библиотека и научен архив;
  • 4. Да изследва и съдейства за популяризирането на достиженията на българската и световната история и археология;
  • 5. Да популяризира ролята на българската армия в обществения живот на страната в миналото и днес.

  Дейности:

  • Членове на НИЦ участваха в периода 2009 – 2013 г. в разработването, съвместно с колеги от Потсдамския университет (Германия) на проект на тема: „Коалиционната война на държавите от Централните сили срещу Румъния (1916 – 1918 г.)”; 
  • Изследват се теоретичните основи, върху които ще бъдат извършвани проучвания по военна археология;
  • Съвместно с Кариерния център към ШУ „Епископ Константин Преславски” бе организирано представянето на „Алманах Македония”;
  • Доц. д-р Ст. Минков разработи курс лекции и методическо ръководство по задължителната дисциплина „Военна история и археология” (за специалност „Археология”, ОКС „бакалавър”);
  • Разработен бе и лекционен курс по „История на войните през ХХ век” в рамките на избираема дисциплина за студентите от следните специалности: „История”, „Археология”, „История и география”, „Български език и история”;
  • През 2016 г., в рамките на съвместен проект с колеги от Берлинския свободен университет, бе организирана и проведена международна научна конференция на тема: „Румънската кампания на Централните сили 1916-1917 г.”;
  • Създадена е електронна библиотека и електронен архив към Центъра.

  • доц. д-р Стефан Минков – директор
  • докт. Димо Георгиев – научен секретар
  • проф. д-р инж. Станимир Станев
  • проф. д-р Стоян Витлянов
  • доц. д-р Васил Параскевов
  • доц. д-р Константин Константинов
  • доц. д-р Тодор Тодоров
  • гл. ас. д-р Мемиш Мердан

  За контакти

  доц. д-р Стефан Маринов Минков – директор
  докт. Димо Георгиев – научен секретар