Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научен център за православна култура и изкуства “Свети Архангел Михаил”

  Научният център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен, или според названието му на немски език – Zentrum für mediävistische Studien St. Erzengel Michael – Shoumen, Bulgarien (т.е. Център за средновековни изследвания „Свети Архангел Михаил“), е основан от преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и културни дейци от Шумен, със съдействието на Австрийската научна общност (Österreichische Forschungsgemeinschaft – ÖFG) и по проект MOEL-188 на доц. д-р Димитър Дунков от Института по германистика в Залцбург.

  Целта на Научния център е интердисциплинарното проучване и популяризиране на българското културно и историческо наследство от ІХ – ХХI век в общоевропейски контекст и на австрийската култура и наука в България.

  Цел на Научния център също е асоциирането му в системата на подобни научни организации в Австрия и други европейски университети и съвместна научна работа с тях. В съответствие с европейската университетска практика Центърът предлага и интердисциплинарни цикли от лекции по проблемите на Средновековието и следващото го културно време.

  Средствата за постигане на целите са: интегриране с програмите на Европейския съюз за културна деятелност, развитие на културите на регионите във връзка с идентични цели и средства. Общественополезна дейност чрез провеждане на семинари, конференции, изложби, издателска дейност, експозиции, теренни и религиозни проучвания. Проучване на архитектурни, литературни, художествено-живописни, фолклорни паметници на християнската култура и свързаните с тях богослужения.

  Научният център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ – Шумен, е Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Шуменския окръжен съд http://register.shoumen-cci.com/info.php?id=19 съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, реализиращи се в обществена полза.

  Основни документи, регламентиращи дейността, са: Устав на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“, приет на учредителното събрание за създаване на Сдружение с нестопанска цел „Научен център за православна култура и изкуства „Св. арх. Михаил“ – гр. Шумен, проведено на 2.10.2007 г., и Правилник за устройството и дейността на Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“.

  От края на май 2008 г. Научният център е структурно звено на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, като има правото да участва самостоятелно с проекти пред университетски, национални или чужди организации.

  • Проф. д.ф.н. Розалия Ликова, филолог
  • Естер Гонзалез Лопез (Esther Gonzalez), художник – Мексико.
  1. Проф. д-р Сава Сивриев, филолог и богослов – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – председател
  2. Доц. д-р Димитър Дунков, филолог – Институт за германистика – Залцбург; Българско училище „Орфей“ в Линц, Австрия
  3. Инж. Красимир Велков (Шумен)

  д-р Ваня Колева, филолог – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна.

  1. Проф. д.и.н. Тотю Тотев (22.12.1930 – 06.12.2015), археолог и богослов – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  2. Проф. д.ф.н. Христо Трендафилов, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  3. Проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  4. Проф. д.ф.н. Денка Кръстева-Петрова, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  5. Проф. д-р Ян Шафин, декан на Православния богословски факултет, катедра „Църковни деяния и византология“ на Университета в Прешов, Словенска република.
  6. Доц. д-р Страшимир Цанов, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  7. Доц. д-р Цветанка Янакиева, филолог – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  8. Доц. д-р Стефан Стефанов, богослов – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  9. Доц. д-р Валентин Кулев, художник – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  10. Доц. д-р Нели Василева, филолог – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (Варна).
  11. Доц. д-р Стела Дончева, археолог – Исторически музей (Шумен).
  12. Доц. д-р Наталия Няголова, филолог – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
  13. Доц. д-р Александър Генадиевич Степанов, филолог – Тверски държавен университет (Русия); от 2014 г. – Институт за чужди езици и литератури на Ланчжоуския университет (Китай).
  14. Д-р Ассунта Карито-Брунети, филолог – Неапол (Италия).
  15. Д-р Елвира Катуш (25.05.1950 – 21.11.2014) – Будапещенски университет (ELTE), Институт по славянски и балтийски филологии.
  16. Д-р Юри Стоянов – Институт по ориенталистични и африканистични изследвания към Лондонския университет (School of Oriental and African Studies, University of London).
  17. Гл. ас. д-р Юлиян Великов, богослов – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
  18. Д-р Татяна Танчева, преводач (София).
  19. Д-р Петър Трендафилов, филолог (Шумен).
  20. Д-р Надежда Цочева, филолог (Шумен).
  21. Д-р Константин Делов, писател (София).
  22. Д-р Красимира Александрова, филолог – бивш директор на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ (Шумен).
  23. Гл. ас. Янка Драгомирова, богослов – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  24.  Деян Евтимов, художник – директор на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ (Шумен).
  25. Тоня Цанева, реставратор и иконописец – Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ (Варна).
  26. Захари Карабашлиев, писател (София).
  27. Ивайло Димитров, филолог (София) – докторант на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  • На 29 ноември 2006 г. в Шумен е проведена юбилейна научна конференция под наслов „Културното и литературно дело на Димитър Подвързачов“, посветена на 125-годишнината от рождението на писателя.
  • На 7 и 8 юни 2007 г. в Шумен е проведена национална научна конференция под наслов „Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо Яворов“, посветена на стогодишнината от излизането от печат през 1907 г. на двете, програмни за българската индивидуалистична култура, книги – „Сън за щастие“ на Пенчо Славейков и „Безсъници“ на Пейо Яворов.
  • На 26 октомври 2007 г. Шумен е проведено юбилейно четене „Проф. д. ф. н. Розалия Ликова на 85 години“.
  • На 20 ноември 2008 г. в Шумен е проведена първата научна конференция „Представи за българския литературен канон – Х-ХХ век“.
  • На 26 ноември 2009 г. в Шумен е проведена втората национална научна конференция „Представи за българския литературен канон – Х-ХХ век“.
  • Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов. Нови изследвания (Текстове от Юбилейната научна конференция, проведена в Шумен на 29 ноември 2006 г.). Електронно издателство „Литературен свят“, бр. 4, декември 2008 http://literaturensviat.com/?p=4221.
  • Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов (Текстове от юбилейната научна конференция, проведена в Шумен на 29 ноември 2006 г.). Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. София, „Дилок“, 2009. – 261 с., мека корица. – Отзив: Простори. Списание за литература и изкуство. Варна, Кн. 2, 2011, с. 93 – Преглед на книги.
  • Представи за българския литературен канон. Книга I. Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2009. – 215 с., мека корица.
  • Представи за българския литературен канон. Книга ІI. Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2010. – 240 с., мека корица.
  • Сънища и безсъници. Съставител, отговорен редактор – Сава Сивриев. Велико Търново, „Фабер“, 2011. – 140 с., мека корица.
  2007
  • Велков, Кр. Индивидуална двуетажна еднофамилна жилищна сграда. Кн.1 и 2. Шумен, „Техносистем“, 2007.
  • Колева, В. Фолклор, митология и литература. Варна, LiterNet, 2007. – 208 с.
  • Янакиева, Цв. Архивски Номоканон. Български ръкопис от XIV век. Фототопно изд. Шумен, 2007. (В съавторство с Ангел Кръстев.)
  2008
  • Делов, К. Меки камъни. София, 2008.
  • Добрев, Ив. Старобългарски студии. Св. Иван Рилски. Slaviа Verlag, Линц (Австрия), 2008.
  • Добрев, Ив. Два Самуилови надписа. Slaviа Verlag, Линц (Австрия), 2008.
  • Добрев, Ив. Прозрения в българската старина. Slaviа Verlag, Линц (Австрия), 2008.
  • Дончева, Ст. Кръстокуполните църкви в Първото българско царство. Велико Търново, „Фабер“, 2008. – 370 с.
  • Карабашлиев, З. 18% сиво. Роман. София, „Сиела“, 2008.
  • Сивриев, С. Литературна археология. София, „Български писател“, 2008 (2006 на корицата).
  • Стефанов, Ст. Социалната мисия на българската православна църква. Шумен, „Аксиос“, 2008.
  • Цочева, Н. Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. София, „Изток – Запад“, 2008. – 222 с.
  2009
  • Карабашлиев, З. Кратка история на самолета. Разкази. София, „Сиела“, 2009.
  • Колева, В. Фолклор, митология и литература. Второ електронно издание: „Литературен свят“, бр. 7, март 2009 http://literaturensviat.com/?p=7915 .
  • Сивриев, С. Книга Псалтир и българската поезия. Второ електронно издание: „Литературен свят“, бр. 5, януари 2009 http://literaturensviat.com/?p=5589 .
  • Сивриев, С. Литературна археология. Второ електронно издание: „Литературен свят“, бр. 6, февруари 2009 http://literaturensviat.com/?p=6603 . – Рецензия: Антонова, Мария. Литературната археология на Сава Сивриев. // „Литературен свят“, бр. 35, декември 2011 http://literaturensviat.com/?p=47547 .
  • Трендафилов, Хр. Инициали. Четири колекции (Изход към Москва. Завръщане в Санкт Петербург. Бездъннo езерo. Български шевици). Електронно издание: „Литературен свят“, бр. 6, февруари 2009 http://literaturensviat.com/?p=6977 .
  • Чавдарова, Д. Rus(оист)кият идеал. Понятието естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. Велико Търново, „Фабер“, 2009.
  • Чавдарова, Д. Литература 10 клас – ПП. София, 2009. (В съавторство с: Владимир Атанасов, Добрин Добрев, Симеон Хаджикосев, Юрий Проданов.). – 208 стр.
  2010
  • Великов, Ю. Словото за Образа. Теодор Абу Кура и свети Кирил Философ и защитата на светите икони през девети век (Патрологично осветление). София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2010. – 182 с.
  • Карабашлиев, З. Откат. Сбoрник c пиеcи и диaлoзи. София, „Сиела“, 2010.
  • Карабашлиев, З. Приказка. София, „Сиела“, 2010. (В съавторство със Силвия Карабашлиева.)
  • Чавдарова, Д. Храната/трапезата в руската литература. ХVІІІ – началото на ХХ век (Метафора и изобразена реалност). Велико Търново, „Фабер“, 2010.
  2011
  • Великов, Ю. Образът на Невидимия. Иконопочитанието и иконоотрицанието през осми век. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011.
  • Дончева, Ст. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско (В съавторство със Стойчо Бонев.). Велико Търново, „Фабер“, 2011. – 332 с.
  2012
  • Сивриев, С. Екзегези. Из историята на българската литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2012. – 327 с., ISBN 978-954-315-073-1.
  • Стефанов, Ст. Евхаристията в катакомбното изкуство – образци, приемственост, литургически аспекти. Тола, 2013. – 472 с., ISBN 978-954-92990-1-4.
  2013
  • Делов, К. „Bar Jeremy“. София, Изд. „Карина – Мариана Тодорова“, 2013.
  • Кръстева-Петрова, Д. Политически метафори и сюжети в руската литература на XVIII – XIX век (литература – идеологическа история – неофициални разкази за двореца). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 315 с.
  • Цанов, С. Историята – събития и текстове. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 190 c., ISBN 978-954-577-675-5.
  2014
  • Колева, В. Часовникът и воденицата. Българският фолклор и литература. София, „Карина – Мариана Тодорова“, 2014. – 242 с., ISBN 978-954-315-078-6.

  Сказки за Рождество Христово, Възкресение Христово. Предавания по Телевизия Шумен, по Радио Шумен, Радио „Христо Ботев“ – по повод пътувания в Египет, Кападокия, Палестина, Йордания и християнските паметници в тези земи. С участието на проф. д. и. н. Тотю Тотев, проф. д-р Сава Сивриев.

  Презентации на книги.

  Организиране на изложби.

  Ежемесечни излъчвания на „Радио България“ на вълните на RadioFRO – Linz, 105 MHz, което може да се слуша и на адрес: www.fro.at/jetztlivehören. Автор и водещ: доц. д-p Димитър Дунков.

  Продължава работата на основания през 2004 г. от доц. д-p Димитър Дунков съвместно с австрийски изследователи клуб „Орфей“, или Bulgarische Schule „Orfej“ in Linz. Функционира Българското училище „Орфей“ в Линц, Австрия.

  Повече за дейността на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ виж тук: http://sveti-arhangel-mihail.dir.bg/_wm/library/?df=673134&dflid=3 .