Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научен център по археометрия

  Научният център по Археометрия (НЦА) към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” е създаден през 2007 г. с основна цел да развива активна научноизследователска дейност при решаването на практико-приложни задачи в областта на археометрията. Работи се основно върху съвременните методи за геофизическо и геомагнитно изследване на археологически обекти в столичните центрове на Първото българско царство и тяхната околност, както и за популяризирането на Центъра като научно звено в национален и международен мащаб. НЦА е член на Междууниверситетския център по археометрия в България, съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн. Центърът разполага с работен кабинет със специализирана библиотека и научен архив.

  Основни задачи:

  1. Организиране и провеждане на редовни археологически проучвания и издирвания на археологически обекти;
  2. Създаване на собствена научна продукция;
  3. Организиране и участие в научни форуми, посветени на съвременните методи в археологията;
  4. Проучване и анализ на националните и чуждестранните научни постижения в областта на археометрията;
  5. Осигуряване на методическо ръководство на студенти и докторанти в областта на полевата археология;
  6. Работа по проекти, съвместно с други национални и чуждестранни научни звена;
  7. Организиране на публични лекции на изявени учени в областта на приложната археология;
  8. Популяризиране на дейността на НЦА в национален и международен мащаб;
  9. Осъществяване на културен обмен на студенти и докторанти с други национални и чуждестранни научни звена;
  10. Развиване и обогатяване на специализирана библиотека и научен архив.

  Дейност през годините:

  Работа по научно-изследователски проекти:

  • Международен научен проект: „Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ-Х в./ в светлината на археологическите разкопки” съвместно с Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн, Германия (2007-2017);
  • Международен научен проект „Словашко-български/българо-словашки археологически речник” съвместно с Университета в Прешов, Словакия (2011);
  • Национален научен проект към МОН на тема: „Сборяново – кръстопът на култури и религии” (2007-2009);
  • Университетски научен проект „Изработване на археологическа карта на местността Асардере в Плиска“  (2007);
  • Университетски научен проект „Животът в българския средновековен град през Х век“ (2008);
  • Университетски научен проект „Крайградските имения в архитектурата на средновековна Плиска” (2009);
  • Университетски научен проект „Стопански комплекси в северозападната част на Външния град на Плиска” (2010);
  • Университетски научен проект „Занаяти и занаятчийски производства във феодалните имения на Плиска” (2011);
  • Университетски научен проект „Ролята на обект № 41 в архитектурата на Външния град на Плиска през X век” (2012);

  Участие в научни форуми в чужбина:

  • Научна конференция в Потсдам, Германия – проф. д-р Ст. Витлянов (2008);
  • Научна конференция в Сегед, Унгария – доц. д-р Константин Константинов (2008);
  • Научна конференция в Севастопол, Украйна – доц. д-р Константин Константинов (2010);

  Организиране на публични лекции:

  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) с публична лекция на тема: „Приложение на геомагнитния метод в археологията” (2010);
  • инж. ик. Светлозар Стоянов (НАИМ-БАН, Филиал Шумен) с публична лекция на тема: „Инженерно-геодезически дейности в логистиката на полевата археология“ (март 2013);
  • доц. д-р Стойчо Бонев (НАИМ-БАН, Филиал Шумен) с публична лекция на тема: „Югът на Преславския дворец“ (октомври 2013);
  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) с публична лекция на тема: „Нови методи на геофизическото изследване в областта на ранносредновековната археология“ (април 2014);
  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн) с публична лекция на тема: „Културата Нок в Средна Нигерия. Сложни общества в субсахарска Африка” (януари 2016).

  Студентски и докторантски обмен:

  • Росица Славова (специалност История) – едномесечна специализация по археология в Нитра, Словакия по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2007);
  • Радостина Атанасова и Венцислав Петров (специалност Археология) – едномесечна специализация по археология в Братислава, Словакия по покана на Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн (2009).

  • доц. д-р Константин Константинов – директор
  • доц. д-р Красимир Кръстев – научен секретар
  • проф. д-р Стоян Витлянов
  • доц. д-р Иво Топалилов
  • доц. д-р Тодор Тодоров
  • доц. д-р инж. Пламен Михайлов
  • доц. д-р Нина Архангелова-Тодорова
  • доц. д-р Николай Начев
  • доц. д-р Стела Дончева (НАИМ-БАН, Филиал Шумен)
  • доц. д-р Константин Константинов
  • доц. д-р Красимир Кръстев
  • доц. д-р Иво Топалилов
  • доц. д-р Тодор Тодоров
  • доц. д-р инж. Пламен Михайлов
  • доц. д-р Нина Архангелова-Тодорова
  • доц. д-р Николай Начев
  • проф. д-р Стоян Витлянов
  • доц. д-р Стела Дончева (НАИМ-БАН, Филиал Шумен)
  • проф. д-р инж. Станимир Станев
  • проф. д.и.н. Иван Карайотов
  • гл. ас. д-р Данаил Петров
  • гл. ас. д-р Камен Андонов
  • ас. д-р инж. Евгени Стойков
  • ас. инж. Събин Иванов
  • д-р Гергана Илиева (РИМ-Шумен)
  • Галина Цекова (РИМ-Шумен)
  • докторант Радостина Благоева
  • докторант Светлозар Стоянов
  • докторант Еюб Еюб (Университет „Йохан Волфганг Гьоте“, Франкфурт на Майн)

  За контакти:

  доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – директор
  доц. д-р Красимир Тодоров Кръстев – научен секретар