Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации

  За нас

  Центърът за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации (ЦТИИК) е наследник на Центъра за източни култури и интеркултурни връзки,  създаден през 2002 година.
  Основните проблемни области и темите на научноизследователската работа и художественотворческата дейност на преподавателите от ЦТИИК са:

  • Проблеми на турския език (диалектология, както и сравнителен, исторически, съвременен и др. аспекти);
  • Транслатология;
  • Фолклор, етнология, етнолингвистика, културна антропология;
  • Интеркултурна комуникация.

  Центърът разполага със специализирана библиотека в областта на туркологията, която съдържа над 2500 тома научна, художествена, учебна, справочна и др. литература, а също така и с необходимата информационна и техническа база.
  Към ЦТИИК през 2013 г. е създаден Академичен клуб „Сохбет” (Проблемна група по фолклористика, етнология и културна антропология).
  Центърът за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации осъществява съвместна проектна дейност с други научноизследователски центрове и различни неправителствени организации.

  История

  Първият научно-методически семинар – България като мост между евразийските култури, е проведен на 21 октомври 2003 г. В следващите години са реализирани няколко семинара, между които: Изворите на историята, на който са представени трудове по хебраистика, старобългаристика, църковнославянски език и османистика, и  Концептът “сърце” в турската, българската и руската култура.
  Представят се и се дискутират проблеми на туркологията и на интеркултурната комуникация, сред които: Османски извори на българската история – водещ: ст. ас. д-р Мийрям Салим (2004 г.), Епиграфските паметници между Духовец и Каолиново – водещ: доц. Катерина Венедикова (2004 г.), Интерпретация на невербалните средства при интеркултурната комуникация – водещ: доц. д-р Ст. Калева, Време, безвремие, вечност – водещ: доц. д-р Т. Чалъкова (2005 г.) и др.
  През 2010 г. дейността на Центъра се съсредоточава върху туркологичните изследвания и проблемите на интеркултурната комуникация. Научноизследователската работа на академичния състав се осъществява в областта на съвременния турски език, фолклористиката, етнолингвистиката и преподаването на турския език като чужд.

  Конференция с международно участие “По пътя на Евлия Челеби”

  Сайт на конференцията

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2021

  Студентско-преподавателския семинар на тема: „ТУРСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА В КОНТЕКСТА НА ТУРКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ” [Информация] [Снимки]


  2022
  • доц. д-р Мийрям Салим
  • доц. д-р Катерина Венедикова
  • доц. д-р Йорданка Бибина
  • доц. д-р Неврие Чуфадар
  • доц. д.н.к Венета Янкова
  • гл. ас. д-р Ембие Кязимова
  • гл. ас. д-р Вежди Хасан
  • гл. ас. д-р Мемиш Мердан
  • ст. преп. д-р Менент Шукриева
  • ст. преп.  Бюлент Кърджалъ
  • Емине Халил
  • Имрен Тасинова
  • Алджан Мустафа, докторант
  • Сунай Местан, докторант
  • Теодора Мишева, докторант

  Директор:

  доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед

  m.salim@shu.bg