Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Кръгла маса

    Кръгла маса на тема: „Проблеми на функционално-семантичното описание на езика”, посветена на 65-годишнината на проф. д-р Тотка Иванова

    Основните проблеми на функционално-семантичното описание на езика бяха представени от 3 докладчици: Шуменската школа по функционална лингвистика – доц. д-р Ст. Петкова-Калева; Категорията модалност през призмата на съвременното научно знание – проф. д-р Т. Иванова; Функционалната граматика в контекста на преподаването на руския език като чужд – доц. д-р А. Николова. В обсъждането на актуалните проблеми и тематиката на научните изследвания в областта на функционално-семантичното описание на езика взеха участие преподаватели и студенти от ШУ.

    Публикувано на 03/04/2015