Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Вечер, песветена на 125-годишнината на А.Пушкин