Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Българистичните изследвания в чужбина на Международния филологически колегиум „Слово и общество“, Шумен, 10-11 ноември 2022

  На 10 и 11 ноември 2022 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе Международният филологически колегиум „Слово и общество“. Форумът, организиран от Катедрата по история и теория на литературата на Факултета по хуманитарни науки, предостави възможност за академична среща на преподаватели, студенти и докторанти от Висши училища от България, Украйна, Полша, Унгария, Словакия.

  Специален акцент в научния форум бе поставен върху участието на утвърдени учени, докторанти и студенти от партньорски университети, представящи ключови въпроси в развитието на българистиката в чужбина. Реализацията на тематичното направление, подкрепено със съорганизаторското участие на Катедрата по български език и Лабораторията по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ към ФХН на ШУ, се открои и като сериозна част от инициативите на Катедрата по история и теория на литературата по  ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

  В направленията си Академични изследвания и Студентско-преподавателски семинар научният форум се фокусира върху представянето на съвместната работа на преподавателите и младите изследователи и върху обмена на идеи и академични постижения. С доклади и научни съобщения в Колегиума се включиха участници от Шуменския университет, Великотърновския университет, Варненския свободен университет, Софийския университет, Нов български университет, Югозападния университет в диалог с колегите си от Одеския национален университет, Мелитополския държавен педагогически университет, Харковския национален педагогически университет (Украйна), от Краковския педагогически университет (Полша), Будапещенския университет „Лоранд Йотвьош“ (Унгария) и Прешовския университет (Словакия).

  В четения и обсъждания, в непосредствен диалог и онлайн включвания си дадоха среща изследователи от различни специалности и направления по въпроси на българската литература, история, култура. Особено внимание бе обърнато върху традициите и тенденциите в развитието на чуждестранната българистика. Доц. Свитлана Георгиева (Одески национален университет „И. И. Мечников“, Украйна) постави акценти върху съвременното състояние на украинските българистични изследвания, като открои приноса на Одеската научна школа в тях (Українська болгаристика у сучасних лінгвістичних виданнях: одеська наукова школа). Въпросът за продуктивността на модерните подходи в краезнанието бе поставен от доц. Сергий Пачев и доц. Валентина Пачева (МДПУ „Богдан Хмелницки“, Украйна) в съавторския текст „Интердисциплинарността в краеведските изследвания“ (Інтердициплінарність у краєзнавчих дослідженнях).

  На форума на Международния филологически колегиум бяха представени и резултатите от широки проучвания върху културните традиции на българите, живеещи в чужбина. В изложението си „Най-голямата българска диаспора във фокуса на актуалните научни проекти“ д-р Красимира Колева (МДПУ „Богдан Хмелницки“/ШУ „Еп. Константин Преславски“) представи монографичните изследвания на Галин Георгиев („Традиции, памет, идентичност на българите в Украйна и Молдова. Динамиката на културата в диаспора“, София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022) и Владимир Калоянов („Цената на българщината в Таврия (1917 – 1945). София: Издателство на БАН Проф. Марин Дринов“, 2022) като акцентира върху важността на подобни проучвания за цялостното систематизиране на знанието за живота и традициите на българската диаспора в Украйна и Молдова и за бъдещи научни проекти в тази област.

  Старши преподавател Дарина Стоянова от Одеския национален университет „И. И. Мечников“ насочи вниманието към медиевистичната проблематика с изследването си „Ораторското майсторство и разобличителните стратегии в „Женския сборник”

  С  интерес бяха посрещнати докладите на младите ни колеги – докторанти и студенти от Украйна, Унгария и Словакия – фокусирани върху теми от българската литература и култура и съвременния медиен дискурс. Докторантите Антония Стефанова и Светлана Борал (Будапещенски университет „Лоранд Йотвьош“, Унгария) представиха важни етапи от издаването на българската литература през ХIХ в. с доклада си “Ролята на Кралската унгарска университетска печатница в Буда в културните процеси на Българското възраждане“. Израз на интереса към съвременните процеси и знакови явления в българската литература и стремежа да бъдат осмисляни в критически контекст бе докладът на Виктория Батяева, студентка от II курс на Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, Украйна, на тема: „Естествен роман“ на Георги Господинов през призмата на чуждестранната литературна критика“.  Актуални въпроси в съвременната българска медийна среда засегнаха и студентите от Словакия – магистрите Дзвенислава-Кристина Саенко и Марко Гладиш от Прешовски университет – с изложението си “Дезинформация и онлайн и офлайн политическа радикализация“

  Яркото и убедително представяне на форума на студентите и докторантите илюстрира задълбоченост, подготвеност и готовност за бъдещи занимания в областта на българистиката.

  Като неразривна част от традиционно провеждания научен Колегиум академичните изследвания по въпросите на чуждестранната българистика ще намерят поле за популяризация на страниците на научния сборник „Международен филологически колегиум „Слово и общество“, том 3, 2023 г.

  Публикувано на 26/09/2023